Winners of The CrSJ Award ( -2000 )

The CrSJ Award

1959 Yoshito TAKAKI ( Daniel Gunier Award ) 1976 Hitoshi IWASAKI
1977 Seishi KIKUTA 1978 Shozo INO, Hiroki NAKAZAWA
1979 Yukio MITSUI 1980 Tomoe FUKAMACHI
1981 Akio FURUSAKI 1982 Kunio TAKAYANAGI, Nobuo TANAKA
1983 Yuji OHASHI, Akira TONOMURA 1984 Michiyoshi TANAKA, Tsuguo FUKUDA
1985 Sumio IIJIMA, Hiroo HASHIZUME 1986 Akiji YAMAMOTO, Toshihiko TAKAMA
1987 Kenji HIRAGA, Tomitake TSUKIHARA 1988 Ayahiko ICHIMIYA, Keiji NISHIKAWA
1989 Osamu SHIMOMURA, Yasuyuki KITANO 1990 Akio TAKENAKA, Naoki YAMAMOTO
1991 Yasushi KAI, Hideo TORAYA 1992 Makoto SAKATA, Masanori MATSUI
1993 Fujio IZUMI, Kiyoaki TANAKA 1994 Keiichi FUKUYAMA
1995 Katsuzo WAKABAYASHI, Masami TERAUCHI 1996 Mitsuko ONODA, Nobuo KAMIYA
1997 Keiichiro OGAWA, Yuriko YAMAGATA 1998 Akiko KOBAYASHI, Masaki TAKATA
1999 Yoshiki HIGUCHI 2000 Masahisa ITO, Satoshi SASAKI

The CrSJ Young Scientist Award

1993 Atushi NAKAGAWA 1995 Akiko SEKINE
1996 Shintaro KUMAZAWA, Mamoru SUZUKI 1997 Toshiya SENDA
1998 Noriyuki IGARASHI 1999 Osamiu NUREKI

The CrSJ Special Award

1992 Junji MIYAHARA, Kenji TAKAHASHI 2005 Philip COPPENS

* Winners of The CrSJ Award ( 2001- )

The Nishikawa Prize of the CrSJ

2001 Noriyoshi SAKABE 2002 Michiyoshi TANAKA
2005 Seishi KIKUTA 2007 Jun AKIMITSU
2009 Yuji OHASHI 2010 Tomitake TSUKIHARA
2011 Yasuhiko FUJII 2014 Isao TANAKA
2015 Sumio IIJIMA 2016 Jian-Ren SHEN, Nobuo KAMIYA

The CrSJ Award

2001 Yoshiyuki AMEMIYA, Kunio MIKI 2002 Tetsuya ISHIKAWA, Yoko SUGAWARA
2003 Toshio HAKOSHIMA 2005 Yoshihiro KUROIWA, Masaki YAMAMOTO
2006 Souichi WAKATSUKI 2007 Takashi KAMIYAMA
2008 Masatomo YASHIMA 2009 Kazumasa SUGIYAMA, Atsushi NAKAGAWA
2010 Tomoji OZEKI, Kenji TSUDA 2011 Osamu NUREKI
2012 Osami SAKATA, Hidehiro UEKUSA 2014 Toshiya SENDA
2015 Hideo AGO 2016 Yoshiki KUBOTA, Genji KURISU
2017 Eiji NISHIBORI, Jun HARADA  

The CrSJ Young Scientist Award

2001 Genji KURISU, Hiroyuki TAKAKURA 2002 Akiko KITA, Yasuhiko TAKAHASHI
2003 Naoki SHIBATA, Daisuke HASHIZUME 2004 Katuhiro KUSAKA, Toshiyuki CHATAKE
2005 Tomoo SHIBA, Eiji NISHIBORI 2006 Akikazu NOGI, Masakazu SUGISHIMA
2007 Yoshinobu NOZUE, Hiroyoshi MATSUMURA 2008 Masahiro FUJIHASHI, Jiro KONDO
2009 Ryoji KIYANAGI, Kei WADA 2010 Nobutaka NUMOTO
2011 Yasufumi UMENA, Satoshi WATANABE 2012 Kunimitsu KATAOKA
2013 Manabu HOSHINO, Teruya NAKAMURA 2014 Hiroshi NISHIMASU, Kotaro FUJII
2015 Michihiro SUGA 2017 Keitaro YAMASHITA